СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Форми на обучение и специалности

Учениците в СУ „Св. Климент Охридски" с.Камен, общ. Стражица се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

 Учениците се обучават в следните специалности:

- 6210801 Механизация на селското стопанство - 2 СПК, проф.621080 Монтьор на селскостопанска техника, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство

- 6210303 Зеленчукопроизводство - 2 СПК, проф.621030 Растениевъд, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство

- 6211401 Агроекология - 3 СПК, проф.621140 Агроеколог, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство