СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Месец на кариерното ориентиране "Мисия за моето бъдеще"

СУ "Свети Климент Охридски" с. Камен стартира кампания за кариерно ориентиране на учениците през 2021г. Кампанията тази година се провежда през месец април, обявен за Месец на кариерното ориентиране "Мисия за моето бъдеще". 

В инициативата се включиха ученици от V-XII клас от нашето училище, съвместно с учители, родители и работодатели.

В инициативата "Интервю с професионалисти" участваха ученици от нашето училище, с подкрепата на г-жа Ирина Колева и г-жа Нели Чотоклиева. Проведоха интервю-разговор с Ивелина Иванова - икономист, председател на ПК "Съгласие" с. Камен. 

В СУ "Свети Климент Охридски" с. Камен от учебната 2021/2022г. се откриват две нови специалности за прием след 7 клас:

- специалност код 6210103 "Трайни насаждения" от професия код 621010 "Техник-растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"; 

-  специалност код 6210302 "Полевъдство" от професия код 621030 "Растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство".