СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Прием в 1 клас

 

СУ "Свети Климент Охридски" извършва прием и обучение на първокласници в село Камен, община Стражица.

1.Критерии:

 • Близост на училището до настоящ адрес родителите/ настойниците/ и/ или най- краткото време за достигане до училището
 • При по- голям брой кандидати се прилагат и следните критерии:
 • Дете с трайни увреждания над 50 %
 • Дете с двама починали родители
 • Други деца от семейството, обучаващи с в това училище
 • Деца, завършили ПГ в избраното училище
 • Близост до местоработата на един от родителите
 • Постъпването в първи клас е задължително за деца, които навършват 7 години през годината на постъпване в първи клас.
 • В първи клас по преценка на родителите могат да бъдат записани и деца, които навършват 6- годишна възраст. Задължително условие е готовност за училище, потвърдена от издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.
 • Приемът в първи клас може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му. Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП отлага по обективни причини постъпването в първи клас. Тогава децата кандидатстват за прием в първи клас през годината, когато навършват 8 години.

2.Документи за приемане:

За първи клас:

 • Заявление за прием
 • Удостоверение за задължително предучилищно образование
 • Декларация на родител, ако детето не е посещавало ПГ, като посочват причините за това
 • Копие от акт за раждане
 • Лична карта на родител за потвърждаване на данни
 • Експертно решение от ТЕЛК/ НЕЛК за детето, ако е приложимо/ копие и оригинал за проверка/ при наличие на здравословен проблем или наличие на СОП.

2.Ред за записване:

 1. Създаване на комисия по приема, която записва учениците, води и проверява документите.
 2. Записване на учениците в определен срок съгласно издадена заповед от Директора след представяне на необходимите документи.
 3. Проверка на готовността за първи клас на кандидат- учениците, които не са посещавали ПГ и деца със СОП, чрез попълване на тест.

ІІІ.График на дейностите по приема:

 1. Запознаване на деца и родители с условията, които предлага училището до 17.05.2022 г.
 2. Подаване на заявления за приемане от 31.05.2022 г. до 15.06.2022 г. за първо класиране за първи клас и до 09.09.2022 г. за окончателно класиране.
 3. Записване на учениците от 20.06.2022г. до 28.06.2022 г. за първо класиране за първи клас и до 09.09.2022 г. за окончателно класиране.
 4. Изнасяне на списъците със записаните ученици на 28.06.2022 г. за първо класиране за първи клас  на 09.09.2022 г. за окончателно класиране.

За първокласниците е осигурено целодневно обучение в уютна сграда с много добре поддържани класни стаи.

Всички кабинети и класни стаи в училището, отговарят на изискванията за безопасност и качествена образователна дейност.