СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

проект "Образование за утрешния ден"

Средно училище "Св. Климент Охридски" с.Камен работи по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност
104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.

През учебната 2019/2020г. в училището работи клуб по интереси "Аз и дигиталния свят" с 15 ученици от първи клас с ръководител г-жа Ивелина Лазарова.

Информация за проекта

Електронна платформа на проекта