СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Училищни правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2017-2018г. Виж ТУК

Стратегия за развитие на училището Виж ТУК

 Годишен план за дейността на училището през учебната 2017-2018 г. Виж ТУК

 Училищен учебен план Виж ТУК

 График за изпити - самостоятелна и индивидуална форма сесия ЯНУАРИ 2018  г. Виж ТУК

 Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Стратегия за развитие на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

Годишен план за дейността на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Училищни учебни планове за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 

Етичен кодекс на училищната общност  Виж ТУК

 Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище Виж тук

 Механизъм за превенция при риск от отпадане на ученици Виж тук

Прикачени документи

Механизъм за превенция при риск от отпадане на учениците
Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за превенция при риск от отпадане на ученици
Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище
График за консултиране по учебните предмети - 1-4 клас
График за консултиране по учебните предмети - 5-12 клас
УУП за учебната 2020/2021г. - I-XII клас
План-програма за действие 2021г. за безопасност на движението по пътищата
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021г.
Дневен режим за учебната 2020/2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ за учебната 2020/2021г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ за учебната 2020/2021г.
Годишен план за дейността на СУ за учебната 2020/2021г.
Стратегия за развитие на СУ за учебната 2020/2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019/2020г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ за учебната 2019/2020г.
Годишен план за дейността на СУ за учебната 2019/2020г.
Стратегия за развитие на СУ за учебната 2019/2020г.
Училищен учебен план за учебната 2019/2020г.