СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Форми на обучение и специалности

През учебната 2023-2024г.

Учениците в СУ „Св. Климент Охридски" с.Камен, общ. Стражица се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

 Учениците се обучават в следните специалности:

- 6210801 Механизация на селското стопанство - 2 СПК, проф.621080 Монтьор на селскостопанска техника, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство;

- 6210303 Зеленчукопроизводство - 2 СПК, проф.621030 Растениевъд, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство;

- 6210103 "Трайни насаждения" от професия код 621010 "Техник-растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"; 

- 6210302 "Полевъдство" от професия код 621030 "Растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство".