СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Проекти - СУ Св. Климент Охридски - Камен

  На 05.03.2019 г. Община Стражица сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1”. Общата стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 888 317,50 лв., като финансирането по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е в размер 389 178,52 лв., от които
330 801,74 лв. от Европейския социален фонд и 53 376,78 лв. Национално съфинансиране. Дейностите по проекта ще се реализират до 31.12.2020 г.
С реализиране на дейностите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” се цели подобряване достъпа до образование и обучение, подкрепа за деца и ученици от етническите малцинства.
  Дейностите, които ще се изпълняват по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. са:
- Допълнително обучение по български език за децата /ученицитe/, за които българският език не е майчин;
- Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства.