СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места

Свободните места до утвърдения училищен и държавен план – прием за 2023-2024 учебна година, които включват незаетите и/или освободените през учебната година

В СУ“ Св.Климент Охридски“, с.Камен има следните незаети места за учебна 2023/2024 година, които включват незаетите и/или освободените през 2022/2023 учебна година:

I клас- 0;

II a клас- 8;

II б клас- 8;

III клас- 0;

IV клас- 4;

V клас- 0;

VI клас- 8;

VII клас- 0;

VIII  клас- 5 - за спец. 6210103 "Трайни насаждения" - 3 СПК от професия код 621010 "Техник-растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"; 

IX клас- 7 - за спец. 6210103 "Трайни насаждения" - 3 СПК от професия код 621010 "Техник-растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"; 

Xa клас- 11 - за спец. 6210103 "Трайни насаждения" - 3 СПК от професия код 621010 "Техник-растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"; 

Xб клас- 15 - за спец. 6210302 "Полевъдство" - 2 СПК от професия код 621030 "Растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство";

XI клас -11 -  за спец. 6210801 Механизация на селското стопанство - 2 СПК, проф.621080 Монтьор на селскостопанска техника, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство;

XII клас- 18 -  за спец. 6210801 Механизация на селското стопанство - 2 СПК, проф.621080 Монтьор на селскостопанска техника, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство.