СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места

В СУ "Св. Климент Охлидски" с. Камен има следните свободни места до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места:

I -ви клас - 0

II-ри клас - 0

III-ти клас - 5

IV-ти клас - 0

V-ти клас - 0

VI-ти клас - 4

VII-ми клас - 0

VIII-ми клас - 10 места за спец. 6210302 "Полевъдство" - 2 СПК от професия код 621030 "Растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство";

VIII-ми клас - 7 места за спец. 6210103 "Трайни насаждения" -3 СПК от професия код 621010 "Техник-растениевъд" от професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"; 

IX-ти клас - 8 места за спец. 6210801 Механизация на селското стопанство - 2 СПК, проф.621080 Монтьор на селскостопанска техника, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство

Х-ти клас - 15 места за спец. 6210801 Механизация на селското стопанство - 2 СПК, проф.621080 Монтьор на селскостопанска техника, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство;

XI-ти клас - 14 места за спец. 6210303 Зеленчукопроизводство - 2 СПК, проф.621030 Растениевъд, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство;

XII-ти клас - 15 места за спец. 6210303 Зеленчукопроизводство - 2 СПК, проф.621030 Растениевъд, ПН 621 Растениевъдство и животновъдство.