СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Прием след 7 клас

 

 

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски” – с. Камен:

 Прием след завършено основно образование в 7 клас.

1. Една паралелка  - 26 ученици

Рамков учебен план без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621010 Техник-растениевъд

Специалност: 6210103 Трайни насаждения – ІІI степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение

Срок на обучение:  5 години.

Балообразуващи предмети: броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика,  оценките по Биология и здравно образование и Физика и астрономия от свидетелството за основно образование.

Начин за формиране на бала: Удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и два пъти броя точки по математика, и оценките по Биология и здравно образование и Физика и астрономия, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

2. Една паралелка  - 26 ученици

Рамков учебен план без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621030 Растениевъд

Специалност: 6210302 Полевъдство – ІІ степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение

Срок на обучение:  5 години.

Балообразуващи предмети: броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика,  оценките по Биология и здравно образование и География и икономика от свидетелството за основно образование.

Начин за формиране на бала: Удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и два пъти броя точки по математика, и оценките по Биология и здравно образование и География и икономика, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. - от 05 до 7 юли 2021г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 13 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - до 16 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на втори етап от класирането - до 22 юли 2021г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26-27 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30 юли 2021г.