СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Училищни правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2017-2018г. Виж ТУК

Стратегия за развитие на училището Виж ТУК

 Годишен план за дейността на училището през учебната 2017-2018 г. Виж ТУК

 Училищен учебен план Виж ТУК

 График за изпити - самостоятелна и индивидуална форма сесия ЯНУАРИ 2018  г. Виж ТУК

 Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Стратегия за развитие на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

Годишен план за дейността на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Училищни учебни планове за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 

Етичен кодекс на училищната общност  Виж ТУК

 Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище Виж тук

 Механизъм за превенция при риск от отпадане на ученици Виж тук

Училищни учебни планове - уч.2021/2022г. - Виж тук

Прикачени документи

Училищни учебни планове - уч. 2021/2022г.
Механизъм за превенция при риск от отпадане на учениците
Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за превенция при риск от отпадане на ученици
Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище
График за консултиране по учебните предмети - 1-4 клас
График за консултиране по учебните предмети - 5-12 клас
УУП за учебната 2020/2021г. - I-XII клас
План-програма за действие 2021г. за безопасност на движението по пътищата
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021г.
Дневен режим за учебната 2020/2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ за учебната 2020/2021г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ за учебната 2020/2021г.
Годишен план за дейността на СУ за учебната 2020/2021г.
Стратегия за развитие на СУ за учебната 2020/2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019/2020г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ за учебната 2019/2020г.
Годишен план за дейността на СУ за учебната 2019/2020г.
Стратегия за развитие на СУ за учебната 2019/2020г.
Училищен учебен план за учебната 2019/2020г.