СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

"Подкрепа за успех"

 

 

Проект "Подкрепа за успех"

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент чрез процедура за дикректно предоставяне "Подкрепа за успех" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИП) 2014-2020 г.

 Утвърдени групи в СУ "Свети Климент Охридски", с.Камен - 2021-2022 учебна година

 Тематична област Клас

Брой

ученици

Име на група Ръководител на група
1. БЕЛ II 7 "Интересно и забавно" М. Ботева
2.  Математика

II

7 "Светът на числата" М. Ботева
3.  БЕЛ  IIIa  "Български език- мой роден" Д. Симеонова
4.  Математика IIIб  "Математиката лесна и интересна"  К. Йосифова
5.  БЕЛ  IV  "Играем и се учим" Г. Йорданова
6.  БЕЛ  VII  "Езикова култура" Н. Чотоклиева 
7.  Математка  VII  6 "Математиката като игра" В. Стоянов
8. БЕЛ  "Да успяваме заедно" Ир. Колева
9. Математика  "Математика за всички" Н. Кожухарова
10. БЕЛ XII  "Ние можем повече"  Ир. Колева