СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Училищна документация

Прикачени документи

График за провеждане на консултации - 2 срок- 2021-22 уч.год.
Седмично разписание- втори срок- 2021-2022 учебна година
График за провеждане на консултации- 1 срок- 2021-22 уч.год.
Стратегия-БДП
АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
Целодневна организация на учебния ден- 2021/2022 учебна година
Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище- 2021/2022 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности - 2021/2022 учебна година
Правилник за дейността на училището- 2021/2022 учебна година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд- 2021/2022 учебна година
План на УКС - 2021/2022 учебна година
План за работа на комисията по осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд през учебната 2021/2022 година
План за защита при бедствия на пребиваващите - 2021/2022 учебна година
План за дейностите по БДП- 2021/2022 учебна година
Насоки COVID-19 - 2021/2022 уч.год.
Механизъм за превенция при риск от отпадане на ученици - 2021/2022 уч.год.
Мерки за повишаване качството на образование за учебната 2021/2022 год.
Етичен кодекс
Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 год.
Училищни учебни планове- уч.2021/2022 год.
Дневен режим за учебната 2021- 2022 година
Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2025 год.