СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Образование за утрешния ден

 Учебна 2023/2024 година 
 Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения
"В тайните на компютърния свят" - 1 група - III клас - 16 ученици.
Ръководител - Ивелина Лазарова
 
 
 
 

Учебна 2022-2023г.

Дейност 6 - "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности - компютърно моделиране".

Сборна група от V-VII клас "Млад програмист" за учебната 2022/2023 г. - 13 ученици - 
70 уч.часа с ръководител Ивелина Лазарова.

 

 

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Една група по ОУД за учебната 2021/2022г. -
Book Creator - Виртуална изложба - за учебната 2020/2021г. - виртуална изложба в РУО В.Търново

Book Creator - Виртуална изложба по проект "Образование за утрешния ден" - за учебната 2019/2020г. - виртуална изложба в РУО В.Търново

Електронна платформа на проекта -https://oud.mon.bg/

https://ruo-vt.bg/wp-content/uploads/2020/02/proekt_OP-ObrazUtreDne_031219.pdf

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Обща информация за проекта
На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на
образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП
НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на
образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на
облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на
образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за
решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални
електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в
образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп
до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще
бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за
педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за
придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената
платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание,
което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените
учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика,
одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за ползване. За целите
на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални  образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси
ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и
насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в
извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат
предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или
изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни
потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация
на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни
кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. 

 

Клуб по интереси "В света на компютрите" за учебната 2021/2022г. - 15 ученици - 70 уч.часа за учебната година с ръководител Ивелина Лазарова